ปรัชญาการผลิตบัณฑิต

          สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม มีปรัชญาของหลักสูตรนี้ คือ ผลิตนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้คู่คุณธรรม ตามมาตรฐานที่กำหนด มีความเชี่ยวชาญในวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระบบไฟฟ้ากำลังและไฟฟ้าแรงสูง เพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ งานทางด้านเครื่องจักรกลไฟฟ้า ระบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า รวมถึงการจัดการพลังงาน สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างคล่องแคล่ว มีประสิทธิภาพ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ เพื่อเพิ่มความรู้ที่ได้เรียนรู้ รวมกับประสบการณ์ในการฝึกฝนตนเอง จะสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไปได้