ตราสัญลักษณ์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม

ตราสัญลักษณ์สำหรับปักเสื้อปฏิบัติงาน