ทำเนียบบุคลากร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม

อาจารย์นิทัศน์ สุริยะกาญจน์

อาจารย์นิทัศน์ สุริยะกาญจน์

ประธานหลักสูตร

ดร.สุรชัย วงษ์ฟูเกียรติ

อาจารย์ ดร.สุรชัย วงษ์ฟูเกียรติ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.ดร.พงษ์นรินทร์ ศรีพลอย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์นรินทร์ ศรีพลอย

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์สันติ ชวนนอก

อาจารย์สันติ ชวนนอก

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์แสงเพ็ชร งอนชัยภูมิ

อาจารย์แสงเพ็ชร งอนชัยภูมิ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)

อาจารย์เอกวิทย์ หวังกั้นกลาง

อาจารย์ ดร.เอกวิทย์ หวังกั้นกลาง

ประธานหลักสูตร (ต่อเนื่อง)

ผศ.ธีรพันธุ์ สุทธิเทพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพันธุ์ สุทธิเทพ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์สมิทธ์ ปรีชาญาณ

อาจารย์สมิทธ์ ปรีชาชาญ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์สุวพัชร คัดจันทึก

อาจารย์สุวพัชร คัดจันทึก

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์เสกสิทธิ์ กมลชัย

อาจารย์เสกสิทธิ์ กมลชัย

อาจารย์ผู้สอน

ดร.รัฐศาสตร์ ลายกนก

อาจารย์ ดร.รัฐศาสตร์ ลายกนก

อาจารย์ประจำหลักสูตร

นักวิชาการศึกษา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม

นายฉัตรชัย สุดดีพงษ์

นายฉัตรชัย สุดดีพงษ์

นักวิชาการศึกษา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม

นายพิเชฐ เกล็ดงูเหลือม

นายพิเชฐ เกล็ดงูเหลือม

นักวิชาการศึกษา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)