รายละเอียดของหลักสูตร วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม 4 ปี