สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

757b505cfd34c64c85ca5b5690ee5293
e165421110ba03099a1c0393373c5b43
9cfdf10e8fc047a44b08ed031e1f0ed1
e4a6222cdb5b34375400904f03d8e6a5
Etesting
DLB
previous arrow
next arrow
Play Video

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม

              มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีทักษะในการใช้และสร้างเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม เพื่อต่อยอดสู่นวัตกรรมบนพื้นฐานจริยธรรม อันก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม

ติดต่อเรา