ติดต่อเรา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม

อาคาร 38 ชั้น 5 (อาคารปฏิบัติการรวม) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เลขที่ 340 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์. 082-1445623 หรือ 0-4400-9009 ต่อ 1345, 2950 Email: ieefit@nrru.ac.th