ผลงานวิจัย

เครื่องพ่นหมอกอัตโนมัติ เพื่อทดลองการลดฝุ่นละอองชนิด PM2.5

ผลงานนักศึกษาภาค กศ.ปช. รุ่น 21 (หลักสูตรเดิม)
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

แบบจำลองโรงเรือนแบบปิดอัจฉริยะ

ผลงานนักศึกษาภาค กศ.ปช. รุ่น 21 (หลักสูตรเดิม)
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

เครื่องควบคุมระดับ PH ของน้ำสำหรับปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์

ผลงานนักศึกษาภาค กศ.ปช. รุ่น 21 (หลักสูตรเดิม)
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม